Przejdź do treści

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Zielone Pojęcie

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawą, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.pracowniaspeckledfawn.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pracowniaspeckledfawn.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Arturem Walczakiem, a Klientem, zawierasz z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Umowa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 za zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia Ogólne

2.1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.pracowniaspeckledfawn.pl

2.2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.Sklep internetowy, działający pod adresem www.pracowniaspeckledfawn.pl, prowadzony jest przez Artura Walczaka, ul. Lipowa 14, 64-310 Zębowo, e-mail: pracownia@speckledfawn.pl

2.4.Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a)    Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

b)    Zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c)     Warunki i zasady składnia drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego

d)    Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego

2.5.W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie słownej serwisu www.pracowniaspeckledfawn.pl oraz pobrać  go i sporządzić jego wydruk.

2.7.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

 

III. Warunki uczestnictwa w zakupach

3.1. Aby dokonać zakupów Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie internetowym lub dokonać zakupów bez rejestracji.

3.2.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie: www.pracowniaspeckledfawn.pl

3.3.Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c) Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.

3.5.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

3.6.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania
i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, p. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających Dora osobiste i inne prawa osób trzecich;

b)    Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c)     Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d)    Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sklepu.

e)    Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pracowniaspeckledfawn.pl, dokonać wyboru produktu(ów), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2.Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3.W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostaje podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:

a)    Przedmiotu zamówienia;

b)    Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)     Wybranej metody płatności

d)    Wybranego sposobu dostawy

4.5.W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”

4.6.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7.Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.8

4.9.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim,  o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa i finalizacja zakupu

5.1.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2.Dostawa zamówionych towarów odbywa się pocztą. Koszty dostawy znajdują się pod adresem: www.pracowniaspeckledfawn.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane podczas składania Zamówienia.

5.3.Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych (chyba, że przy konkretnym produkcie napisano inaczej) licząc od dnia otrzymania informacji o płatności (przelew, płatności elektroniczne).

5.4.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia wraz ze specyfikacją Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2.Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie:

a)    Zwykłym przelewem bankowym na konto: 51 1090 1199 0000 0001 0720 1839

b)     Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

c)    Za pośrednictwem PayPal

d)    Za pośrednictwem systemu Przelewy24:

* Płacę z inteligo (inteligo)
* mTransfer (mBank)
* MultiTransfer (MultiBank)
* Płać z Nordea (Nordea)
* Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
* Przelew z BPH (Bank BPH)
* Płacę z iPKO (PKO BP)
* Pekao24Przelew (Bank Pekao)
* Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy)
* PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
* MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
* Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
* Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
* Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
* Płać z ING (ING Bank Śląski)
* Lukas e-przelew (Lukas Bank S.A.)
* Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)

 

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1.Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. Ss Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres e-mail: pracownia@speckledfawn.pl

7.2.Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Artur Walczak, ul.Lipowa 14, 64-310 Zębowo

7.4.Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5.Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.6. Zwrotom nie podlegają produkty personalizowane jak np. portret wykonany na zamówienie z dostarczonego zdjęcia.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.Artur Walczak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Umową o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: pracownia@speckledfawn.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Artur Walczak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: pracownia@speckledfawn.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego: www.pracowniaspeckledfawn.pl.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który  jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.pracowniaspeckledfawn.pl.